دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

اندیشکده مرصاد به منظور توسعۀ فعالیت‌های مطالعاتی و میدانی خود از عموم علاقه‌مندان دعوت به

فراخوان جذب

میز عراق و شامات اندیشکده مرصاد به منظور انجام پروژه “جمع آوری و تحلیل سازو