اعضا و ساختار

هیئت امناء

محمدهادی معصومی زارع

حامد دهقانی

سید محمد طباطبایی

محمد طلایی

ستاد

اعضا

میز ترکیه و قفقاز

میز نهضت ها

همکاران سابق

محمد مهدی تجریشی

محمدتقی سیفایی

محمد نهاوندی فر

هادی احمدی فر

محمد مالکی

ایمان نوروزی

حامد رضایی

حسن صدرایی عارف

محمدامین سرخی

محمد قطرانی

باسل الدنیا

سید معین کامروا

علیرضا فرشچی

مهدی معرفت

error: Alert: Content is protected !!