هیئت امناء

حمید عظیمی

مدیر عامل

محمدهادی معصومی زارع

مدیر تعاملات و روابط خارجی

حامد دهقانی

مدیر تحقیق و توسعه

سید محمد طباطبایی

محمد طلایی

سید محمدرضا مدرسی

هیئت مدیره

حمید عظیمی

محمدهادی معصومی زارع

معاونت ها

وحید اخوت

معاونت منابع انسانی
مدیر میز امارات

احمد حاجی صادقیان

معاونت نشر و رسانه
مدیر میز یمن

محمدباقر صداقت

معاونت عملیات

سید هاشم رضوی

دستیار حقوقی
مدیر میز عربستان

کارشناسان

میز امارات

وحید اخوت

معاونت منابع انسانی
مدیر میز

امیرحسین صالحی

حمید عظیمی

میز ترکیه و قفقاز

مسعود صدر محمدی

مدیر میز

محمدامین سرخی

حمید عظیمی

میز عراق و شامات

محمدباقر صداقت

معاونت عملیات

علی اصغر نجابت

محمدتقی کنانی

مصطفی محمدی مطهر

میز عربستان

سید هاشم رضوی

معاونت حقوقی
مدیر میز

حمید عظیمی

مرتضی ابراهیم پور

میز یمن

احمد حاجی صادقیان

معاونت نشر و رسانه
مدیر میز

سید محمدمهدی عمادی

ایمان محمدی

احمد معصوم زاده

میز نهادها

کرسی نهضت ها

همکاران سابق

محمد مهدی تجریشی

محمد نهاوندی فر

ایمان نوروزی

حامد رضایی

محمد قطرانی

سید معین کامروا

محمد مالکی

مهدی معرفت

حسن صدرایی عارف

باسل الدنیا

هادی احمدی فر

علیرضا فرشچی

محمدتقی سیفایی