ماده ۱- نام و نوع شخصيت حقوقي : موسسه غير تجاري انديشكده مطالعات راهبردي مرصاد قم  

ماده ۲- موضوع فعاليت انديشکده سياست‌سازي در حوزه‌ي مسائل راهبردي حکومت اسلامي و ديگر نهادها با هدف تطابق بخشي هرچه بيشتر حرکت اين نهادها با مباني ديني و مصالح عمومي است.

 تبصره ۱- ماهيت اين فعاليت ها مشاوره‌اي بوده و فاقد جنبه سياسي مي باشد.

ماده ۳- انديشکده موسسه اي غيرانتفاعي و عام المنفعه است و تابعيت از جمهوري اسلامي ايران دارد.

ماده ۴- محل: مرکز اصلي انديشکده در استان قم ، شهرستان قم ، بخش مركزي ، شهر قم، محله شاه احمدقاسم ، بلوار سميه ، كوچه ۲۱[سميه ۱۲] ، پلاك ۴ ، طبقه اول واقع است و در صورت تصويب هيئات مديره مي تواند در ساير نقاط شعبه داير نمايد.

ماده ۵- مدت فعاليت : انديشکده از تاريخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ براي مدت نامحدود تاسيس مي‌گردد.

ماده ۶- دارايي اوليه انديشکده  4 ميليارد ريال و بشکل نقدي مي‌باشد که در اختيار هيئت موسس قرار دارد.

ماده ۷- هيئت موسس عبارتند از :

۱- حميد عظيمي   2- محمد طلايي   3- سيدمحمد طباطبايي فراشاهي  4- محمدهادي معصومي زارع

۵ – سيدمحمدرضا مدرسي ۶- حامد دهقاني فيروزآبادي

ماده ۸- انديشکده بر اساس حوزه تعريف شده فعاليت‌هاي خود و براي وصول به اهداف پيش‌گفته به انجام وظيفه در قالب هاي زير خواهد پرداخت:

 بند ۱- انجام مطالعات راهبردي در مسائل کشور با تاکيد بر نقش متغيرها و معارف ديني در اين مسائل

 بند ۲- ايده‌پردازي، طراحي و ارائه توصيه‌ها و بسته‌هاي سياستي

 بند ۳- ارائه نتايج مطالعات و سياست‌پردازي‌ها به‌شکل متن، سايت، ارائه، رويدادها، مولتی مديا 

 بند ۴- همکاري با نهادهاي سياست‌گذار در فرايندهاي براورد، امکان‌سنجي، تصميم‌گيري و بسترسازی سياست‌ها

 بند ۵- گفتمان‌سازي و ترويج عمومي يافته‌ها و سياست‌ها در تعامل با تشکل‌های مردمی

ماده ۹- ارکان موسسه عبارتند از:

الف : هيئت امناء                   ب : هيئت مديره                      ج: هيئت مشرفه

ماده ۱۰- مجمع عمومي هيئت امناء عاليترين مرجع تصميم‌گيري در موسسه مي باشد که به صورت عادي يا فوق العاده تشکيل مي شود.

 تبصره ۱- مجمع عادي سالي يکبار در فروردين ماه تشکيل خواهد شد و مجمع فوق العاده به درخواست هريک از اعضاي هيئت امنا يا تصويب هيئت مديره تشکيل خواهد شد.

 تبصره ۲- زمان و مکان دقيق شکل‌گيري مجمع عادي و فوق العاده کتبا و به فاصله اقلا يک ماه قبل از آن، به اعضاي هيات امنا اعلام خواهد شد.

 تبصره ۳- مجمع عادي با حضور هر تعداد از اعضاي هيات امنا و مجمع فوق العاده با حضور حداقل نيمي از اعضا رسميت خواهد يافت.

ماده ۱۱- هرعضو هيات امنا مي تواند بيش از يک سهم (حق راي) را در مجمع عمومي حائز باشد و رای گيریهای مجمع عمومی به صورت وزنی قابل اجراست که در اين حالت تاثير رای اعضا متناسب با تعداد کرسی های ايشان خواهد بود.

 تبصره ۱- مصوبات هيئت امنا با اکثريت نسبي وزني آراء معتبر خواهد بود، مگر آنکه به خلاف آن تصريح گردد و الگوي ديگري براي راي‌گيري معرفي گردد.

ماده ۱۲- عضويت اعضاي جديد يا لغو عضويت اعضا از هيات امنا با اکثريت مطلق وزني آراء (دو سوم کرسي ها) تصويب خواهد شد.

 تبصره ۱- اعضاي هيات امنا و يا دست‌کم نمايندگان آنها ضرورتا بايد داراي تحصيلات يا آثاري در علوم حوزوي و ديني باشند.

ماده ۱۳- هر يک از شخصيت هاي حقيقي يا حقوقي عضو هيات امنا مي توانند نماينده اي را جهت مشارکت در مجمع عمومي انتخاب نمايند. در اين صورت براي نافذ بودن آراي وي لازم است اعتبارنامه وي توسط عضو، کتبا تسليم گرديده و مورد تصويب هيات امنا قرار گيرد.

ماده ۱۴- وظايف مجمع عمومي هيات امناء عبارتند از :

 بند ۱- انتخاب و عزل اعضاي هيات مديره

 بند ۲- دريافت، استماع و رسيدگي به گزارش هيئت مديره

 بند ۳- بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيئت مديره

 بند ۴- تصويب تراز نامه موسسه

 بند ۵- تعيين خط مشي هاي کلي و تصويب اسناد فرادستی سازماني

 بند ۶- تصويب تغييرات مفاد اساسنامه

 بند ۷- تصميم‌گيري در خصوص انحلال انديشکده يا تاسيس شعب يا موسسات تابعه آن

 بند ۸- تصميم‌گيري در مورد عضويت، لغو عضويت و تعداد کرسي هاي اعضاي هيات امنا

 بند ۹- نظارت و بازرسي بر تمام ارکان و فعاليت‌های اندیشکده

ماده ۱۵- مجمع عمومي توسط رئيس هيات امنا اداره مي شود که با انتخاب خود هيات امنا در ابتداي مجمع معين شده است.

ماده ۱۶- هيات مديره انديشکده به مدت يک سال توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند و علاوه بر تعيين مصاديق، تعيين تعداد و تفکيک وظايف و اختيارات اعضاي هيات مديره نيز بر عهده هيات امنا خواهد بود.

 تبصره ۱- جلسات هيات مديره با حضور اکثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با اکثريت آراء موافق معتبر خواهد بود.

ماده ۱۷- هيات امنا يک تا سه نفر را به عنوان مدير عامل از ميان هيات مديره انتخاب خواهد کرد که نماينده قانوني و تام الاختيار مؤسسه بوده و مي توانند در کليه امور مداخله نمايد مخصوصا در موارد زير:

امور اداري مؤسسه از هر قبيل ، انجام تشريفات قانوني ، حفظ و تنظيم فهرست دارائي مؤسسه و تنظيم بودجه و تعيين و پرداخت حقوق و انجام هزينه ها، رسيدگي به محاسبات، پيشنهاد حق الزحمه هيات امنا و هيات مديره، تهيه آيين نامه هاي داخلي، اجراي تصميمات مجامع عمومي، اداري، ديون و وصول مطالبات، تاسيس شعب، واگذاري و قبول نمايندگي، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصين و کارمندان و کارگران، عقد هرگونه پيمان با شرکت ها و بانک‌ها و ادارات و اشخاص، خريد و فروش و اجاره اموال منقول و غير منقول و تجهيزات و به‌طور کلي وسائل مورد نياز و همچنين معاملات بنام و حساب مؤسسه، مشارکت با ساير مؤسسات و شخصيت هاي حقيقي و حقوقي، استقراض با رهن يا بدون رهن و تحصيل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و مؤسسات و بازکردن حساب جاري و ثابت در بانک‌ها ، دريافت وجه از حساب‌هاي مؤسسه، صدور ظهرنويسي و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزينه ها ، مرافعات مؤسسه؛ چه مدعي باشد و چه مدعي عليه، در تمام مراحل با تمام اختيارات از رجوع به دادگاه‌هاي صالحه و ابتدائي و استيناف و ديوان عالي کشور ، انتخاب وکيل و وکيل در توکيل، دادن اختيارات لازمه به نامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاوي با صلح وسازش.

 تبصره ۱- کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي هر يک از مديران عامل يا اکثريت مطلق اعضاي هيات مديره و با مهر موسسه معتبر و نسبت به طرف‌هاي ثالث براي انديشکده تعهدآور خواهد بود، با اين حال مديران عامل متعهد به رعايت محدوديت هاي قيد شده در اساسنامه يا تصويب شده توسط هيات امنا و هيات مديره، در مورد تعاملات خود با طرف‌هاي ثالث خواهد بود.

 تبصره ۲- در صورت انتخاب بيش از يک مدير عامل، مسئوليت هريک از مديران عامل در قبال اقدامات طرف ديگر به شکل تضامني خواهد بود.

 تبصره ۳- امضاي هريک از اعضاي هيات مديره در اسناد و اوراق عادي و اداري براي طرف‌هاي ثالث معتبر خواهد بود، مگر آنکه موضوع اسناد و اوراق صراحتا خارج از حيطه موضوع انتصاب مدير امضاء کننده باشد. همچنين مديران عامل و هيات مديره نيز نمي توانند بدون کسب مجوز از مدير مربوطه در حوزه مسئوليت اختصاصي هيچ يک از مديران دخل و تصرف نمايند.

ماده ۱۸- هيات مديره علاوه بر جلساتي که بطور مرتب و حداقل هر ۱۵ روز يکبار تشکيل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبي يا تلفني رئيس هيات مديره تشکيل جلسه فوق العاده خواهد داد. فاصله بين ارسال دعوتنامه و يا تلفن و تشکيل جلسه هيات مديره حداقل سه روز خواهد بود.

ماده ۱۹- مديران عامل براي امضاي هر سند يا مصوبه اي که منجر به ايجاد تعهد يا تغيير در مالکيت اموال انديشکده به ميزان بيش از يک چهارم دارايي هاي انديشکده در بازه زماني يک ماهه گردد، نياز به مجوز هيات مديره خواهند داشت.

ماده ۲۰- هيات مديره براي تصويب هر تصميمي که منجر به ايجاد تعهد يا تغيير در مالکيت اموال انديشکده به ميزان بيش از سه چهارم دارايي هاي انديشکده در بازه زماني يک ماهه گردد، نياز به مجوز هيات امنا خواهند داشت.

ماده ۲۱- وظايف هيات مديره عبارتند از :

تبصره ۱- در صورت مطالبه هريک از هيات امنا، هيات مديره موظف به ارائه کليه اسناد و مدارک موسسه اعم از مالي و غير مالي در هر زمان بدون قيد و شرط است.

 بند ۱- نظارت بر حسن اجراي مصوبات هيات امنا و هيات مديره

 بند ۲- دريافت، استماع و رسيدگي به گزارش اعضاي هيات مديره

 بند ۳- دريافت و بررسي کليه اسناد رسمي و اوراق بهادار و تعهدآور امضا، يا صادر شده توسط اعضاي هيات مديره

 بند ۴- نظارت بر تبادلات مالي و وضعيت حساب ها و دارايي هاي انديشکده

 بند ۵- اجراي خط مشي هاي کلي و پياده سازي اسناد فرادستي سازماني

ماده ۲۲- تعداد ۳ تا ۷ نفر از اعضاي هيات امنا که جزو شخصيت‌هاي موجه دينی هستند يا نهادهاي سياست‌گذار کشور را به‌طور رسمي نمايندگي مي‌کنند با عنوان هيات مشرفه بر جهت‌گيري‌هاي کلان انديشکده و حسن تصرف آن در اموال كسب شده از محل رديف‌هاي ۱ و ۳ ماده ۲۵ همين اساسنامه، نظارت مي‌نمايند.

تبصره ۱- فعاليت هاي هيات مشرفه به صورت افتخاري خواهد بود.

تبصره ۲- اعضاي هيات مشرفه براي مدت ۵ سال توسط هيات امنا انتخاب مي شوند و پس از انتخاب غيرقابل عزل هستند، مگر با راي اکثريت مطلق وزني اعضاي هيات امنا و موافقت اکثريت نسبي اعضاي هيات مشرفه.

تبصره ۳- عدم تشکيل هيات مشرفه به سبب عدم انتخاب آن توسط هيات امنا يا عدم قبول مسئوليت يا انصراف يا فوت اعضاي هيات مشرفه و يا هر سبب ديگر مانع از قانوني بودن تصرفات و فعاليت ديگر ارکان انديشکده نخواهد بود.

ماده ۲۳- هيات مشرفه در صورت تشخيص انحراف در موارد نظارت خود، حق تعليق مصوبات هيات امنا يا حکم به انحلال انديشکده، و تعيين تکليف دارايي‌هاي انديشکده پس از انحلال را در چارچوب اساسنامه داراست.

ماده ۲۴- تصميمات هيات مشرفه با امضاي تمامي اعضا و فقط به صورت اجماعي معتبر خواهد بود.

 تبصره ۱- هيات مشرفه در قالب تشکيل جلسات فوق‌العاده به درخواست هريک از اعضاي آن يا تنظيم سند مکتوب توسط يکي از اعضا و امضاي تمام اعضاي ديگر، اقدام به اخذ تصميمات خواهد نمود.

ماده ۲۵- منابع تأمين اعتبار انديشکده از طرق زير خواهد بود:

 تبصره ۱– منابع مالي مستمر انديشکده نمي تواند بيش از ۴۹ درصد به رديف هاي بودجه عمومي و يا تبرعات يک شخص حقيقي يا حقوقي خاص وابسته گردد.

 تبصره ۲- سال مالي موسسه منطبق با سال شمسي بوده و به پايان اسفند ماه ختم ميشود .

 بند ۱- جمع آوري هدايا ، اعانات، وجوه برّيه ولي فقيه، قبول وقف و وجوهات شرعيه

 بند ۲- تحصيل درآمد از طريق فعاليت‌هاي مندرج در ماده ۷ اساسنامه

 بند ۳- دريافت رديف هاي بودجه از نهادهاي عمومي و دولتي

ماده ۲۶- موسسان، اعضاي هيات امنا و اعضاي هيات مديره حق هيچگونه برداشت و يا تخصيص شخصي از محل کمک‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غير را ندارند و در صورت انحلال، دارايي موسسه پس از تصفيه بدهي ها و ديون در اختيار ولي فقيه يا موسسات خيريه و عام المنفعه ديگر قرار خواهد گرفت.

 تبصره ۱- تصفيه حساب انديشکده پس از انحلال، توسط مدير تصفيه تعيين شده از طرف هيات مشرفه انجام خواهد پذيرفت و تعيين مصاديق دريافت کنندگان اموال پس از انحلال نيز بر عهده هيات مشرفه است.

 تبصره ۲- در صورت عدم تشکيل هيات مشرفه وظايف آن در مورد انحلال و تصفيه اموال انديشکده به هيات امنا محول خواهد شد.

 تبصره ۳- تصميم در مورد انتقال مالکيت نام و نشان تجاري انديشکده پس از انحلال، صرفا در اختيار هيات امنا خواهد بود.

ماده ۲۷- انديشکده اجازه انجام معاملات با موسسان و اعضاي هيات مديره و هيات امنا و وابستگان طبقات اول و دوم آنان را ندارد.

 تبصره ۱- انديشکده اجازه دارد در قالب قراردادهاي مختلف استخدامي و در چارچوب هاي پرداختي متعارف کشور مبادرت به تخصيص اجرت در مقابل فعاليت هاي انجام شده توسط اعضاي هيات امنا و هيات مديره بنمايد.

ماده ۲۸- در ساير موضوعاتي که در اين اساسنامه قيد نشده است مطابق قوانين و مقررات جاري کشور عمل و رفتار خواهد شد.

ماده ۲۹- این اساسنامه در ۲۹ ماده و ۲۱ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ به تصویب مجمع عمومی شرکت رسید و تمامی صفحات آن امضا گردید.