اساسنامه

ماده 1- نام و نوع شخصیت حقوقی : موسسه غیر تجاری اندیشکده مطالعات راهبردی مرصاد قم  

ماده 2- موضوع فعالیت اندیشکده سیاست‌سازی در حوزه‌ی مسائل راهبردی حکومت اسلامی و دیگر نهادها با هدف تطابق بخشی هرچه بیشتر حرکت این نهادها با مبانی دینی و مصالح عمومی است.

 تبصره 1- ماهیت این فعالیت ها مشاوره‌ای بوده و فاقد جنبه سیاسی می باشد.

ماده 3- اندیشکده موسسه ای غیرانتفاعی و عام المنفعه است و تابعیت از جمهوری اسلامی ایران دارد.

ماده 4- محل: مرکز اصلی اندیشکده در استان قم ، شهرستان قم ، بخش مرکزی ، شهر قم، محله شاه احمدقاسم ، بلوار سمیه ، کوچه 21[سمیه 12] ، پلاک 4 ، طبقه اول واقع است و در صورت تصویب هیئات مدیره می تواند در سایر نقاط شعبه دایر نماید.

ماده 5- مدت فعالیت : اندیشکده از تاریخ 1400/1/25 برای مدت نامحدود تاسیس می‌گردد.

ماده 6- دارایی اولیه اندیشکده  4 میلیارد ریال و بشکل نقدی می‌باشد که در اختیار هیئت موسس قرار دارد.

ماده 7- هیئت موسس عبارتند از :

1- حمید عظیمی   2- محمد طلایی   3- سیدمحمد طباطبایی فراشاهی  4- محمدهادی معصومی زارع

5 – سیدمحمدرضا مدرسی 6- حامد دهقانی فیروزآبادی

ماده 8- اندیشکده بر اساس حوزه تعریف شده فعالیت‌های خود و برای وصول به اهداف پیش‌گفته به انجام وظیفه در قالب های زیر خواهد پرداخت:

 بند 1- انجام مطالعات راهبردی در مسائل کشور با تاکید بر نقش متغیرها و معارف دینی در این مسائل

 بند 2- ایده‌پردازی، طراحی و ارائه توصیه‌ها و بسته‌های سیاستی

 بند 3- ارائه نتایج مطالعات و سیاست‌پردازی‌ها به‌شکل متن، سایت، ارائه، رویدادها، مولتی مدیا 

 بند 4- همکاری با نهادهای سیاست‌گذار در فرایندهای براورد، امکان‌سنجی، تصمیم‌گیری و بسترسازی سیاست‌ها

 بند 5- گفتمان‌سازی و ترویج عمومی یافته‌ها و سیاست‌ها در تعامل با تشکل‌های مردمی

ماده 9- ارکان موسسه عبارتند از:

الف : هیئت امناء                   ب : هیئت مدیره                      ج: هیئت مشرفه

ماده 10- مجمع عمومی هیئت امناء عالیترین مرجع تصمیم‌گیری در موسسه می باشد که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

 تبصره 1- مجمع عادی سالی یکبار در فروردین ماه تشکیل خواهد شد و مجمع فوق العاده به درخواست هریک از اعضای هیئت امنا یا تصویب هیئت مدیره تشکیل خواهد شد.

 تبصره 2- زمان و مکان دقیق شکل‌گیری مجمع عادی و فوق العاده کتبا و به فاصله اقلا یک ماه قبل از آن، به اعضای هیات امنا اعلام خواهد شد.

 تبصره 3- مجمع عادی با حضور هر تعداد از اعضای هیات امنا و مجمع فوق العاده با حضور حداقل نیمی از اعضا رسمیت خواهد یافت.

ماده 11- هرعضو هیات امنا می تواند بیش از یک سهم (حق رای) را در مجمع عمومی حائز باشد و رای گیریهای مجمع عمومی به صورت وزنی قابل اجراست که در این حالت تاثیر رای اعضا متناسب با تعداد کرسی های ایشان خواهد بود.

 تبصره 1- مصوبات هیئت امنا با اکثریت نسبی وزنی آراء معتبر خواهد بود، مگر آنکه به خلاف آن تصریح گردد و الگوی دیگری برای رای‌گیری معرفی گردد.

ماده 12- عضویت اعضای جدید یا لغو عضویت اعضا از هیات امنا با اکثریت مطلق وزنی آراء (دو سوم کرسی ها) تصویب خواهد شد.

 تبصره 1- اعضای هیات امنا و یا دست‌کم نمایندگان آنها ضرورتا باید دارای تحصیلات یا آثاری در علوم حوزوی و دینی باشند.

ماده 13- هر یک از شخصیت های حقیقی یا حقوقی عضو هیات امنا می توانند نماینده ای را جهت مشارکت در مجمع عمومی انتخاب نمایند. در این صورت برای نافذ بودن آرای وی لازم است اعتبارنامه وی توسط عضو، کتبا تسلیم گردیده و مورد تصویب هیات امنا قرار گیرد.

ماده 14- وظایف مجمع عمومی هیات امناء عبارتند از :

 بند 1- انتخاب و عزل اعضای هیات مدیره

 بند 2- دریافت، استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره

 بند 3- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره

 بند 4- تصویب تراز نامه موسسه

 بند 5- تعیین خط مشی های کلی و تصویب اسناد فرادستی سازمانی

 بند 6- تصویب تغییرات مفاد اساسنامه

 بند 7- تصمیم‌گیری در خصوص انحلال اندیشکده یا تاسیس شعب یا موسسات تابعه آن

 بند 8- تصمیم‌گیری در مورد عضویت، لغو عضویت و تعداد کرسی های اعضای هیات امنا

 بند 9- نظارت و بازرسی بر تمام ارکان و فعالیت‌های اندیشکده

ماده 15- مجمع عمومی توسط رئیس هیات امنا اداره می شود که با انتخاب خود هیات امنا در ابتدای مجمع معین شده است.

ماده 16- هیات مدیره اندیشکده به مدت یک سال توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند و علاوه بر تعیین مصادیق، تعیین تعداد و تفکیک وظایف و اختیارات اعضای هیات مدیره نیز بر عهده هیات امنا خواهد بود.

 تبصره 1- جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق معتبر خواهد بود.

ماده 17- هیات امنا یک تا سه نفر را به عنوان مدیر عامل از میان هیات مدیره انتخاب خواهد کرد که نماینده قانونی و تام الاختیار مؤسسه بوده و می توانند در کلیه امور مداخله نماید مخصوصا در موارد زیر:

امور اداری مؤسسه از هر قبیل ، انجام تشریفات قانونی ، حفظ و تنظیم فهرست دارائی مؤسسه و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام هزینه ها، رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد حق الزحمه هیات امنا و هیات مدیره، تهیه آیین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، اداری، دیون و وصول مطالبات، تاسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران، عقد هرگونه پیمان با شرکت ها و بانک‌ها و ادارات و اشخاص، خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و تجهیزات و به‌طور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب مؤسسه، مشارکت با سایر مؤسسات و شخصیت های حقیقی و حقوقی، استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و مؤسسات و بازکردن حساب جاری و ثابت در بانک‌ها ، دریافت وجه از حساب‌های مؤسسه، صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزینه ها ، مرافعات مؤسسه؛ چه مدعی باشد و چه مدعی علیه، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاه‌های صالحه و ابتدائی و استیناف و دیوان عالی کشور ، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل، دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاوی با صلح وسازش.

 تبصره 1- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای هر یک از مدیران عامل یا اکثریت مطلق اعضای هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر و نسبت به طرف‌های ثالث برای اندیشکده تعهدآور خواهد بود، با این حال مدیران عامل متعهد به رعایت محدودیت های قید شده در اساسنامه یا تصویب شده توسط هیات امنا و هیات مدیره، در مورد تعاملات خود با طرف‌های ثالث خواهد بود.

 تبصره 2- در صورت انتخاب بیش از یک مدیر عامل، مسئولیت هریک از مدیران عامل در قبال اقدامات طرف دیگر به شکل تضامنی خواهد بود.

 تبصره 3- امضای هریک از اعضای هیات مدیره در اسناد و اوراق عادی و اداری برای طرف‌های ثالث معتبر خواهد بود، مگر آنکه موضوع اسناد و اوراق صراحتا خارج از حیطه موضوع انتصاب مدیر امضاء کننده باشد. همچنین مدیران عامل و هیات مدیره نیز نمی توانند بدون کسب مجوز از مدیر مربوطه در حوزه مسئولیت اختصاصی هیچ یک از مدیران دخل و تصرف نمایند.

ماده 18- هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر 15 روز یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس هیات مدیره تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد. فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تلفن و تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

ماده 19- مدیران عامل برای امضای هر سند یا مصوبه ای که منجر به ایجاد تعهد یا تغییر در مالکیت اموال اندیشکده به میزان بیش از یک چهارم دارایی های اندیشکده در بازه زمانی یک ماهه گردد، نیاز به مجوز هیات مدیره خواهند داشت.

ماده 20- هیات مدیره برای تصویب هر تصمیمی که منجر به ایجاد تعهد یا تغییر در مالکیت اموال اندیشکده به میزان بیش از سه چهارم دارایی های اندیشکده در بازه زمانی یک ماهه گردد، نیاز به مجوز هیات امنا خواهند داشت.

ماده 21- وظایف هیات مدیره عبارتند از :

تبصره 1- در صورت مطالبه هریک از هیات امنا، هیات مدیره موظف به ارائه کلیه اسناد و مدارک موسسه اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط است.

 بند 1- نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیات امنا و هیات مدیره

 بند 2- دریافت، استماع و رسیدگی به گزارش اعضای هیات مدیره

 بند 3- دریافت و بررسی کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور امضا، یا صادر شده توسط اعضای هیات مدیره

 بند 4- نظارت بر تبادلات مالی و وضعیت حساب ها و دارایی های اندیشکده

 بند 5- اجرای خط مشی های کلی و پیاده سازی اسناد فرادستی سازمانی

ماده 22- تعداد 3 تا 7 نفر از اعضای هیات امنا که جزو شخصیت‌های موجه دینی هستند یا نهادهای سیاست‌گذار کشور را به‌طور رسمی نمایندگی می‌کنند با عنوان هیات مشرفه بر جهت‌گیری‌های کلان اندیشکده و حسن تصرف آن در اموال کسب شده از محل ردیف‌های 1 و 3 ماده 25 همین اساسنامه، نظارت می‌نمایند.

تبصره 1- فعالیت های هیات مشرفه به صورت افتخاری خواهد بود.

تبصره 2- اعضای هیات مشرفه برای مدت 5 سال توسط هیات امنا انتخاب می شوند و پس از انتخاب غیرقابل عزل هستند، مگر با رای اکثریت مطلق وزنی اعضای هیات امنا و موافقت اکثریت نسبی اعضای هیات مشرفه.

تبصره 3- عدم تشکیل هیات مشرفه به سبب عدم انتخاب آن توسط هیات امنا یا عدم قبول مسئولیت یا انصراف یا فوت اعضای هیات مشرفه و یا هر سبب دیگر مانع از قانونی بودن تصرفات و فعالیت دیگر ارکان اندیشکده نخواهد بود.

ماده 23- هیات مشرفه در صورت تشخیص انحراف در موارد نظارت خود، حق تعلیق مصوبات هیات امنا یا حکم به انحلال اندیشکده، و تعیین تکلیف دارایی‌های اندیشکده پس از انحلال را در چارچوب اساسنامه داراست.

ماده 24- تصمیمات هیات مشرفه با امضای تمامی اعضا و فقط به صورت اجماعی معتبر خواهد بود.

 تبصره 1- هیات مشرفه در قالب تشکیل جلسات فوق‌العاده به درخواست هریک از اعضای آن یا تنظیم سند مکتوب توسط یکی از اعضا و امضای تمام اعضای دیگر، اقدام به اخذ تصمیمات خواهد نمود.

ماده 25- منابع تأمین اعتبار اندیشکده از طرق زیر خواهد بود:

 تبصره 1– منابع مالی مستمر اندیشکده نمی تواند بیش از 49 درصد به ردیف های بودجه عمومی و یا تبرعات یک شخص حقیقی یا حقوقی خاص وابسته گردد.

 تبصره 2- سال مالی موسسه منطبق با سال شمسی بوده و به پایان اسفند ماه ختم میشود .

 بند 1- جمع آوری هدایا ، اعانات، وجوه برّیه ولی فقیه، قبول وقف و وجوهات شرعیه

 بند 2- تحصیل درآمد از طریق فعالیت‌های مندرج در ماده 7 اساسنامه

 بند 3- دریافت ردیف های بودجه از نهادهای عمومی و دولتی

ماده 26- موسسان، اعضای هیات امنا و اعضای هیات مدیره حق هیچگونه برداشت و یا تخصیص شخصی از محل کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر را ندارند و در صورت انحلال، دارایی موسسه پس از تصفیه بدهی ها و دیون در اختیار ولی فقیه یا موسسات خیریه و عام المنفعه دیگر قرار خواهد گرفت.

 تبصره 1- تصفیه حساب اندیشکده پس از انحلال، توسط مدیر تصفیه تعیین شده از طرف هیات مشرفه انجام خواهد پذیرفت و تعیین مصادیق دریافت کنندگان اموال پس از انحلال نیز بر عهده هیات مشرفه است.

 تبصره 2- در صورت عدم تشکیل هیات مشرفه وظایف آن در مورد انحلال و تصفیه اموال اندیشکده به هیات امنا محول خواهد شد.

 تبصره 3- تصمیم در مورد انتقال مالکیت نام و نشان تجاری اندیشکده پس از انحلال، صرفا در اختیار هیات امنا خواهد بود.

ماده 27- اندیشکده اجازه انجام معاملات با موسسان و اعضای هیات مدیره و هیات امنا و وابستگان طبقات اول و دوم آنان را ندارد.

 تبصره 1- اندیشکده اجازه دارد در قالب قراردادهای مختلف استخدامی و در چارچوب های پرداختی متعارف کشور مبادرت به تخصیص اجرت در مقابل فعالیت های انجام شده توسط اعضای هیات امنا و هیات مدیره بنماید.

ماده 28- در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق قوانین و مقررات جاری کشور عمل و رفتار خواهد شد.

ماده 29- این اساسنامه در 29 ماده و 21 تبصره در تاریخ 1400/01/25 به تصویب مجمع عمومی شرکت رسید و تمامی صفحات آن امضا گردید.

error: Alert: Content is protected !!