ترتیب البحث

سفارش های فعال

✍️شرح موضوع: از جمله طریقت ها و جماعات دینی بسیار مطرح در صحنه دینی و سیاسی ترکیه جماعت اسماعیل آقا است که با رهبری محمود اوستاعثمان اوغلو چه در حیات دینی و معنوی ترکیه و چه در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی کشور همواره خبرساز بوده است. مدرسه دینی متعلق به این جماعت به عنوان یکی از اصلی ترین مراکز تعلیمات دینی سنتی در ترکیه به شمار می‌آید. این جماعت با پوشش خاص، موضع‌گیری های سیاسی، گردش مالی، فعالیت‌های تبلیغی و نیز اقدامات میدانی همواره موضوع مباحث مختلفی در خصوص نوع رابطه جماعات دینی و نهاد حاکمیت در ترکیه بوده است. جماعت اسماعیل آقا خصوصا در دوره متاخر حزب عدالت‌وتوسعه با زیارت‌های رجب طیب اردوغان از رهبر جماعت و نیز فعالیت‌هایی که در بسیج برخی نیروهای مردمی برای نقش‌آفرینی در جبهه سوریه داشته است تبدیل به موضوع روز شده است.
🔹اندیشکده مرصاد در نظر دارد با توجه به جایگاه این جماعت در حیات سیاسی دینی ترکیه پژوهشی را در این موضوع سامان دهد. این پژوهش باید توأمان بتواند با استفاده از داده‌های به‌روز و معتبر و غنی‌سازی مفهومی بحث مبتنی بر جامعه‌شناسی سیاسی و الهیات اجتماعی، به تحلیلی کاربردی و سیاست‌ساز از نقش این بازیگر سیاسی-مذهبی دست یابد.

✅موضوعات مورد توجه در پژوهش بشرح زیر خواهد بود:

1.تاریخچه این جماعت و جایگاه آن در میان سایر طریقت ها و جماعات دینی
2.رابطه این جماعت با سایر جماعات و جریان های رقیب و متخاصم با آن در حوزه دینی و سیاسی
3.مبانی فکری و گفتمانی جماعت با تکیه بر دیدگاه های بزرگان و مبلغین اصلی آن
4.معرفی چهره های شناخته شده جماعت و میزان تاثیرگذاری آنها در فضای دینی ترکیه
5.منابع مالی و گردش مالی جماعت
6.رابطه جماعت و نهاد قدرت در دوره پیش و پس از حزب عدالت و توسعه
7.نقش جماعت در بسیج افکار عمومی متدینین و نیز نقش آفرینی میدانی آن در موضوع سوریه
8.آینده محتمل برای جماعت و ظرفیت های جماعت برای تعامل با کنشگران سیاسی و مذهبی ایران

🔹پژوهش فوق در قالب مقاله و حجم تقریبی 3 تا 9 هزار کلمه سامان داده می شود و دو ماه مدت زمان انجام آن خواهد بود. علاقه‌مندان جهت اطلاعات بیشتر می‌توانند با مدیریت کانال یا مسیرهای ارتباطی اندیشکده تماس حاصل کنند.

✍️شرح موضوع: از جمله طریقت ها و جماعات دینی بسیار مطرح در صحنه دینی و سیاسی ترکیه جماعت اسماعیل آقا است که با رهبری محمود اوستاعثمان اوغلو چه در حیات دینی و معنوی ترکیه و چه در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی کشور همواره خبرساز بوده است. مدرسه دینی متعلق به این جماعت به عنوان یکی از اصلی ترین مراکز تعلیمات دینی سنتی در ترکیه به شمار می‌آید. این جماعت با پوشش خاص، موضع‌گیری های سیاسی، گردش مالی، فعالیت‌های تبلیغی و نیز اقدامات میدانی همواره موضوع مباحث مختلفی در خصوص نوع رابطه جماعات دینی و نهاد حاکمیت در ترکیه بوده است. جماعت اسماعیل آقا خصوصا در دوره متاخر حزب عدالت‌وتوسعه با زیارت‌های رجب طیب اردوغان از رهبر جماعت و نیز فعالیت‌هایی که در بسیج برخی نیروهای مردمی برای نقش‌آفرینی در جبهه سوریه داشته است تبدیل به موضوع روز شده است.
🔹اندیشکده مرصاد در نظر دارد با توجه به جایگاه این جماعت در حیات سیاسی دینی ترکیه پژوهشی را در این موضوع سامان دهد. این پژوهش باید توأمان بتواند با استفاده از داده‌های به‌روز و معتبر و غنی‌سازی مفهومی بحث مبتنی بر جامعه‌شناسی سیاسی و الهیات اجتماعی، به تحلیلی کاربردی و سیاست‌ساز از نقش این بازیگر سیاسی-مذهبی دست یابد.

✅موضوعات مورد توجه در پژوهش بشرح زیر خواهد بود:

1.تاریخچه این جماعت و جایگاه آن در میان سایر طریقت ها و جماعات دینی
2.رابطه این جماعت با سایر جماعات و جریان های رقیب و متخاصم با آن در حوزه دینی و سیاسی
3.مبانی فکری و گفتمانی جماعت با تکیه بر دیدگاه های بزرگان و مبلغین اصلی آن
4.معرفی چهره های شناخته شده جماعت و میزان تاثیرگذاری آنها در فضای دینی ترکیه
5.منابع مالی و گردش مالی جماعت
6.رابطه جماعت و نهاد قدرت در دوره پیش و پس از حزب عدالت و توسعه
7.نقش جماعت در بسیج افکار عمومی متدینین و نیز نقش آفرینی میدانی آن در موضوع سوریه
8.آینده محتمل برای جماعت و ظرفیت های جماعت برای تعامل با کنشگران سیاسی و مذهبی ایران

🔹پژوهش فوق در قالب مقاله و حجم تقریبی 3 تا 9 هزار کلمه سامان داده می شود و دو ماه مدت زمان انجام آن خواهد بود. علاقه‌مندان جهت اطلاعات بیشتر می‌توانند با مدیریت کانال یا مسیرهای ارتباطی اندیشکده تماس حاصل کنند.

سفارش های گذشته

✍️شرح موضوع: از جمله طریقت ها و جماعات دینی بسیار مطرح در صحنه دینی و سیاسی ترکیه جماعت اسماعیل آقا است که با رهبری محمود اوستاعثمان اوغلو چه در حیات دینی و معنوی ترکیه و چه در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی کشور همواره خبرساز بوده است. مدرسه دینی متعلق به این جماعت به عنوان یکی از اصلی ترین مراکز تعلیمات دینی سنتی در ترکیه به شمار می‌آید. این جماعت با پوشش خاص، موضع‌گیری های سیاسی، گردش مالی، فعالیت‌های تبلیغی و نیز اقدامات میدانی همواره موضوع مباحث مختلفی در خصوص نوع رابطه جماعات دینی و نهاد حاکمیت در ترکیه بوده است. جماعت اسماعیل آقا خصوصا در دوره متاخر حزب عدالت‌وتوسعه با زیارت‌های رجب طیب اردوغان از رهبر جماعت و نیز فعالیت‌هایی که در بسیج برخی نیروهای مردمی برای نقش‌آفرینی در جبهه سوریه داشته است تبدیل به موضوع روز شده است.
🔹اندیشکده مرصاد در نظر دارد با توجه به جایگاه این جماعت در حیات سیاسی دینی ترکیه پژوهشی را در این موضوع سامان دهد. این پژوهش باید توأمان بتواند با استفاده از داده‌های به‌روز و معتبر و غنی‌سازی مفهومی بحث مبتنی بر جامعه‌شناسی سیاسی و الهیات اجتماعی، به تحلیلی کاربردی و سیاست‌ساز از نقش این بازیگر سیاسی-مذهبی دست یابد.

✅موضوعات مورد توجه در پژوهش بشرح زیر خواهد بود:

1.تاریخچه این جماعت و جایگاه آن در میان سایر طریقت ها و جماعات دینی
2.رابطه این جماعت با سایر جماعات و جریان های رقیب و متخاصم با آن در حوزه دینی و سیاسی
3.مبانی فکری و گفتمانی جماعت با تکیه بر دیدگاه های بزرگان و مبلغین اصلی آن
4.معرفی چهره های شناخته شده جماعت و میزان تاثیرگذاری آنها در فضای دینی ترکیه
5.منابع مالی و گردش مالی جماعت
6.رابطه جماعت و نهاد قدرت در دوره پیش و پس از حزب عدالت و توسعه
7.نقش جماعت در بسیج افکار عمومی متدینین و نیز نقش آفرینی میدانی آن در موضوع سوریه
8.آینده محتمل برای جماعت و ظرفیت های جماعت برای تعامل با کنشگران سیاسی و مذهبی ایران

🔹پژوهش فوق در قالب مقاله و حجم تقریبی 3 تا 9 هزار کلمه سامان داده می شود و دو ماه مدت زمان انجام آن خواهد بود. علاقه‌مندان جهت اطلاعات بیشتر می‌توانند با مدیریت کانال یا مسیرهای ارتباطی اندیشکده تماس حاصل کنند.

✍️شرح موضوع: از جمله طریقت ها و جماعات دینی بسیار مطرح در صحنه دینی و سیاسی ترکیه جماعت اسماعیل آقا است که با رهبری محمود اوستاعثمان اوغلو چه در حیات دینی و معنوی ترکیه و چه در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی کشور همواره خبرساز بوده است. مدرسه دینی متعلق به این جماعت به عنوان یکی از اصلی ترین مراکز تعلیمات دینی سنتی در ترکیه به شمار می‌آید. این جماعت با پوشش خاص، موضع‌گیری های سیاسی، گردش مالی، فعالیت‌های تبلیغی و نیز اقدامات میدانی همواره موضوع مباحث مختلفی در خصوص نوع رابطه جماعات دینی و نهاد حاکمیت در ترکیه بوده است. جماعت اسماعیل آقا خصوصا در دوره متاخر حزب عدالت‌وتوسعه با زیارت‌های رجب طیب اردوغان از رهبر جماعت و نیز فعالیت‌هایی که در بسیج برخی نیروهای مردمی برای نقش‌آفرینی در جبهه سوریه داشته است تبدیل به موضوع روز شده است.
🔹اندیشکده مرصاد در نظر دارد با توجه به جایگاه این جماعت در حیات سیاسی دینی ترکیه پژوهشی را در این موضوع سامان دهد. این پژوهش باید توأمان بتواند با استفاده از داده‌های به‌روز و معتبر و غنی‌سازی مفهومی بحث مبتنی بر جامعه‌شناسی سیاسی و الهیات اجتماعی، به تحلیلی کاربردی و سیاست‌ساز از نقش این بازیگر سیاسی-مذهبی دست یابد.

✅موضوعات مورد توجه در پژوهش بشرح زیر خواهد بود:

1.تاریخچه این جماعت و جایگاه آن در میان سایر طریقت ها و جماعات دینی
2.رابطه این جماعت با سایر جماعات و جریان های رقیب و متخاصم با آن در حوزه دینی و سیاسی
3.مبانی فکری و گفتمانی جماعت با تکیه بر دیدگاه های بزرگان و مبلغین اصلی آن
4.معرفی چهره های شناخته شده جماعت و میزان تاثیرگذاری آنها در فضای دینی ترکیه
5.منابع مالی و گردش مالی جماعت
6.رابطه جماعت و نهاد قدرت در دوره پیش و پس از حزب عدالت و توسعه
7.نقش جماعت در بسیج افکار عمومی متدینین و نیز نقش آفرینی میدانی آن در موضوع سوریه
8.آینده محتمل برای جماعت و ظرفیت های جماعت برای تعامل با کنشگران سیاسی و مذهبی ایران

🔹پژوهش فوق در قالب مقاله و حجم تقریبی 3 تا 9 هزار کلمه سامان داده می شود و دو ماه مدت زمان انجام آن خواهد بود. علاقه‌مندان جهت اطلاعات بیشتر می‌توانند با مدیریت کانال یا مسیرهای ارتباطی اندیشکده تماس حاصل کنند.

error: Alert: Content is protected !!