سرفصل فعالیت‌ها

  • طراحی و تثبیت نقش راهبردی برای حوزه در برابر نقش تئوریک و نقش اجرایی
  • تولید نرم افزار رهبری دینی بر اساس مدل‌سازی تجارب و اطلاعات گردآمده از عرصه های عینی
  • ایجاد پلی میان حاکمیت و نهادهای علمی به واسطه تبدیل شناخت تجربی و اطلاعات و مسائل مدیران و از طرف دیگر مباحث نظری و ادبیات علمی دانشوران به محصولاتی که برای طرف مقابل قابل فهم و کاربست باشد.