محصولات

دو کتاب، سه گزارش راهبردی، ده مقاله، و سه نشست حاصل بخشی از فعالیت‌های اندیشکده از سال 93 است.

اعضا و ساختار

امروز حلقۀ طلاب مرصاد به حدود بیست نفر رسیده است و ماهانه قریب به هفتصد نفرساعت به فعالیت در اندیشکده اختصاص داده‌اند. امیدواریم بزودی این حلقه گسترده‌تر شود.

دیپلماسی مذهبی

مرصاد اکنون عمدۀ توان خود را بر پرونده‌ای با عنوان «دیپلماسی مذهبی» متمرکز کرده است. در کنار این «رهبری دینی»، «حوزه و حاکمیت» و «اقتصاد نهاد دین» سه پروندۀ دیگر مورد اهتمام اندیشکده است.

دستِ یاری

بازگرداندن حوزه به جایگاه اصیلش ماموریتی طاقت فرساست. اگر می‌خواهید برای انجام این ماموریت به ما بپیوندید یا از ما حمایت کنید نگاهی به اینجا بیندازید.

آخرین اخبار

گزارش عبور از سازمان
عراق سیستمی
جمهوری اسلامی، جنبش های مقاومت و رویکرد سیستمی