ایمان محمدی
ایمان محمدی
ایمان محمدی
ایمان محمدی

میزیمن

به جرأت می‌توان مدعی شد میز یمن اندیشکده مرصاد یکی از نخستین گروه‌های علمی تشکیل شده در ایران برای مطالعه تخصصی یمن و مسائل مربوط به آن است. حضور نمایندگان قابل توجه از نحله‌های مختلف مذاهب اسلامی اعم زیدی، شافعی و شاخه‌های مختلف سلفیه جذابیت‌های ویژه‌ای برای پژوهشگران تحولات سیاسی – اجتماعی یمن ایجاد می‌کند. بر اساس رویکرد کلی اندیشکده مرصاد میز یمن رسالت خود را بررسی تحولات اجتماعی و زمینه‌های مذهبی وقوع این تحولات دانسته و در همین بستر به مطالعه تحولات بحران یمن و ارائه راهکارهای سیاستی می‌پردازد.