میز نهضت ها

میز نهضت ها

میز نهضت ها از بخش هایی است که تقریبا قرین با تاسیس اندیشکده آغاز به کار نموده است. از بدو امر تمرکز این میز بیشتر بر روی جریان اخوان المسلمین و تاحدودی جنبش های جهادی بوده است. در ادبیات ما جریان های نهضتی گروه هایی اجتماعی هستند که ماهیت ضدساختاری دارند و در قالب جریان ها و شبکه های غیررسمی تمثل می یابند. به طورکلی جنبش های اسلامی و اسلامگرایان به سبب آنکه در سویۀ اپوزیسیون ساختار قدرت منطقه قرار گرفته اند در این میز مورد بررسی قرار می گیرند.

کارشناسان

محمد طلایی
آقای محمد طلایی
محصولات
فعالیت ها
error: Alert: Content is protected !!