میز نهادها

میز نهادها

میز نهادها را می توان باسابقه ترین میز اندیشکده دانست. درواقع موضوع کتاب اطلس رهبران که بهانۀ جمع شدن تیم اولیۀ اندیشکده بوده است عمدتا در چارچوب همین میز قرار می گیرد. در میز نهادها به صورت هایی از امر قدسی می پردازیم که منجر به ساختارسازی در قالب ایجاد نهادهای اجتماعی شده اند. به بیان ساده تر بررسی تمام سازمان های اسلامی و نهادهای دینی همچون حوزه، بیوت مرجعیت، هیئات ذیل این میز مورد توجه قرار می گیرد. همچنین در این میز توجه ویژه ای نیز به مقولۀ سازمان و خصوصا تاثیر آن بر روی سیاست گذاری دینی داریم.

کارشناسان

آقای سید هاشم رضوی
آقای حامد دهقانی
آقای محمد باقر صداقت
محصولات
فعالیت ها
error: Alert: Content is protected !!