میز اقتصاد سیاسی

این بخش جوان ترین میز اندیشکده محسوب می گردد که از سال 99 به تدریج شروع به شکل گیری کرده است. اینجا در کنار قلمرو سیاست که عرصۀ کشاکش ابدی نظم / آزادی (نهاد / نهضت) بوده به ساحت دیگری توجه داریم که کمابیش محصول جهان مدرن است. «بازار» از یک بازیگر حاشیه ای در میان حکومت و جامعه، مبدل به رکنی اصلی در چارچوب رقابت های جهانی گردیده است. در این میز نیز ما تلاش می کنیم با آغاز از مطالعۀ لایه های اقتصادی مجاور بازیگران دینی تدریجا به فهمی کلان از تاثیر بازار بر جدال حاکمیت و جامعه برسیم.

کارشناسان

حمید عظیمی
مسعود صدر محمدی
هادی معصومی زارع
error: Alert: Content is protected !!