اندیشکده انقلابی
تنها «راهبرد» نمی دهد؛ «کید» می‌کند. ما با «مبارزۀ توحیدی» خود را تعریف کرده‌ایم نه «منافع ملی»؛ تالله لاکیدن اصنامکم…
اندیشکده حوزوی
حوزه را وارث «امامت» امت میداند؛ و نه تنها کتاب و حکمت و انذار.
اندیشکده راهبردی
مرز خود را با پژوهش و عملیات حفظ می کند و در میان و متصل با آن‌دو به «سیاست»ها می اندیشد.

تازه ها

error: Alert: Content is protected !!