هیئت مدیره

حمید عظیمی

مدیر عامل

فارغ التحصیل فیزیک دانشگاه صنعتی شریف / دانشجوی ارشد قرآن و حدیث دانشگاه تهران / طلبه (درس خارج – غیررسمی)

محمدهادی معصومی زارع

مدیر تعاملات و روابط خارجی

دکتری تخصصی مطالعات منطقه‌ای (خاورمیانه) دانشگاه تهران

سید محمد طباطبایی

مدیر عملیات

دانشجوی سابق مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف / طلبه حوزه علمیه قم (مقطع درس خارج)

ایمان نوروزی

معاون منابع انسانی

طلبه سطح سه حوزه علمیه قم

حامد دهقانی

معاون تحقیق و توسعه

دانشجوی سابق مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف / طلبه حوزه علمیه قم (مقطع درس خارج) / دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

کارشناسان