گزارش راهبردی «تصویر تهران، در آیینۀ جریانات سیاسی ترکیه» به انتشار رسید